Biennale Warszawa
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do
niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2022-05-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31
Przeprowadzono samoocenę przez podmiot publiczny za pomocą narzędzia
IBM Accessibility
Equal Access Accessibility Checker
Version 3.1.30
Narzędzie nie wykazuje uchybień: strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Agnieszka Tiutiunik,
agnieszka.tiutiunik@biennalewarszawa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 730390601.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Deklaracja dostępności

Na wystawę prowadzą dwa wejścia z poziomu gruntu: drzwi rozwierane, przez które może przejechać osoba na wózku, znajdują się od strony Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”; drzwi obrotowe znajdują się od strony ul. Marszałkowskiej. Dwa miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością, znajdują się na skrzyżowaniu ul. Złotej i Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, ok. 100 m od wejścia na wystawę.

Na piętro wystawy można wjechać windą, o świetle drzwi 90 cm. Osoby z utrudnionym sposobem poruszania się mogą także skorzystać ze schodów ruchomych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością, udostępniona osobą odwiedzającym Biennale, znajduje się w  Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, w odległości 200 m od wejścia na Biennale (w budynku, gdzie znajduje się wystawa, nie ma takiej toalety). Godziny otwarcia ZODIAKu: wtorek-piątek 15:00–19:00, sobota-niedziela 12:00–19:00 (w poniedziałek wystawa jest nieczynna).

Biennale nie prowadzi usługi tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W druku powiększonym dla osób słabowidzących są teksty opisowe dla sześciu grup tematycznych wystawy.